Workability Asia

Workability Thailand และ Asia ร่วมกับ กรมการจัดหางาน และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมจัดงาน   พร้อมทั้งเผยผลการสำรวจสถานการณ์และทิศทางการส่งเสริมการมีงานทำคนพิการ WORKABILITY SURVEY 2018 สะท้อนเสียงนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางกกลยุทธ์บูรณาการความร่วมมือยกระดับมาตรฐานแรงงานคนพิการสู่ตลาดแรงงานไทย

งานสัมมนาครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ หน่วยงานเกี่ยวกับผู้พิการ เข้าร่วมกว่า 200 คน พร้อมแลกเปลี่ยนโมเดลที่น่าสนใจทั้งไทยและเอเชีย

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม

  1. นโยบายการจ้างงานคนพิการในประเทศไทย
  2. สรุปสถานการณ์และทิศทางการปรับกลยุทธ์การจ้างงานคนพิการปี 2561
  3. Survey/ Model Guideline

>>>>> ขอรับรายงานฉบับเต็ม ได้โดยสมัครรับข้อมูลทาง E-Mail <<<<<